Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

«Κυβέρνηση ... Μητστάκη»: Προς 100% ιδιωτικοποίηση ολοταχώς ο ΑΔΜΗΕ

­Η "πετυχημένη" διαπραγμάτευση της ηγετικής κλίκας Τσίπρα και συν αυτώ συνεχίζεται σε βαθμό που να αναρωτιόμαστε αν μας κυβερνά ήδη...ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από την κομ­μα­τι­κή θέση περί 100% Δη­μό­σια ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ προ­χώ­ρη­σε (μο­νο­με­ρώς απέ­να­ντι στο κόμμα της) στη συμ­φω­νία της 20ης Φλε­βά­ρη 2015 και στην απο­δο­χή του μνη­μο­νια­κού κορσέ.
Τη συμ­φω­νία αυτή ακο­λού­θη­σε η δια­δο­χι­κή κα­τάρ­ρευ­ση των υπο­τι­θέ­με­νων 4 κόκ­κι­νων γραμ­μών της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα, με πρώ­τη-πρώ­τη αυτήν των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων , υπο­τί­θε­ται «για να σώ­σου­με μι­σθούς , συ­ντά­ξεις, ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις» στα πλαί­σια του ου­το­πι­κού «έντι­μου συμ­βι­βα­σμού». Ακόμα και πριν τις 5 Ιου­λί­ου, η κυ­βέρ­νη­ση είχε αρ­χί­σει να δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται την πώ­λη­ση ση­μα­ντι­κού πα­κέ­του των με­το­χών του ΑΔΜΗΕ. Μετά το πέ­ρα­σμα στο απέ­να­ντι στρα­τό­πε­δο και το ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ, ακο­λού­θη­σε το Μνη­μό­νιο 3 και η κυ­βέρ­νη­ση υπέ­γρα­ψε επί λέξει ότι «θα λά­βουν μη ανα­στρέ­ψι­μα μέτρα για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση..., εκτός εάν προ­τα­θεί εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο, με ισο­δύ­να­μα απο­τε­λέ­σμα­τα όσον αφορά τον αντα­γω­νι­σμό και τις προ­ο­πτι­κές επεν­δύ­σε­ων, σύμ­φω­να με τις βέλ­τι­στες ευ­ρω­παϊ­κές πρα­κτι­κές» (σ.σ. δη­λα­δή και πάλι ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση). Μά­λι­στα όπως προ­έ­κυ­ψε λίαν πρό­σφα­τως από κα­ταγ­γε­λία του ευ­ρω­βου­λευ­τή της ΛΑΕ Ν.Χου­ντή, αυτή την τροϊ­κα­νή ντι­ρε­κτί­βα τη δέ­χτη­κε η κυ­βέρ­νη­ση χωρίς να υπάρ­χει καν η σχε­τι­κή ευ­ρω­παϊ­κή κοι­νο­τι­κή οδη­γία! Κάπως έτσι οι μά­σκες έπε­σαν τε­λεί­ως για τον Αλ.Τσί­πρα, που ορ­κι­ζό­ταν στο ευρώ, την ΕΕ και τους θε­σμούς της... Στο Μνη­μό­νιο 3 επί­σης υπο­γρά­φτη­κε πα­ρό­μοια συμ­φω­νία ξε­που­λή­μα­τος και διά­λυ­σης της ίδιας της ΔΕΗ, μέσα από δια­τυ­πώ­σεις όπως: «έως το 2020 καμία επι­χεί­ρη­ση ηλε­κτρι­σμού δεν θα μπο­ρεί να πα­ρά­γει ή να ει­σά­γει, άμεσα ή έμ­με­σα, πάνω από το 50% της συ­νο­λι­κής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας που πα­ρά­γε­ται και ει­σά­γε­ται στην Ελ­λά­δα».

Tην πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή από δη­μο­σί­ευ­μα της Κα­θη­με­ρι­νής προ­έ­κυ­ψε ότι η συμ­φω­νία κυ­βέρ­νη­σης και δα­νει­στών στις 10 Δε­κέμ­βρη προ­έ­βλε­πε (κι η κυ­βέρ­νη­ση με τη συ­μπαι­γνία των ΜΜΕ απέ­κρυ­ψε) ότι αν «δεν υπάρ­χουν εφι­κτές λύ­σεις για να δια­σφα­λι­στούν ο ιδιο­κτη­σια­κός δια­χω­ρι­σμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και οι στρα­τη­γι­κές επεν­δύ­σεις της εται­ρεί­ας, τότε μο­να­δι­κή λύση είναι η πώ­λη­ση του συ­νό­λου των με­το­χών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ σε ιδιώ­τες επεν­δυ­τές και ότι η ημε­ρο­μη­νία για την υπο­βο­λή δε­σμευ­τι­κών προ­σφο­ρών θα πρέ­πει να ανα­κοι­νω­θεί πριν από το τέλος της πρώ­της αξιο­λό­γη­σης του προ­γράμ­μα­τος, με στόχο την πλήρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΑΔΜΗΕ το 2016».

Η κυ­βέρ­νη­ση υπο­τί­θε­ται πως είχε αρ­χι­κό στόχο να που­λή­σει το 49% σε ιδιώ­τες, αλλά ο Τσί­πρας φαί­νε­ται ότι υπέ­γρα­ψε τη δυ­να­τό­τη­τα για ξε­πού­λη­μα 100%. Χει­ρό­τε­ρα κι από ότι η κυ­βέρ­νη­ση «Σα­μα­ρο­βε­νι­ζέ­λων» που είχε υπο­γρά­ψει για το 66%! Και το σύ­μπλεγ­μα δα­νει­στών-επεν­δυ­τών δεν απο­τε­λεί­ται από «τρε­λούς» και θα αξιο­ποι­ή­σει τη δυ­να­τό­τη­τα –άλ­λω­στε ο Τσί­πρας είναι ήδη στρι­μωγ­μέ­νος, εκλι­πα­ρώ­ντας για την «αξιο­λό­γη­ση» και ...τη δόση του. Το ίδιο συ­νέ­βη άλ­λω­στε επα­νει­λημ­μέ­να σε όλα τα επί­πε­δα και οι δυ­νά­μεις της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας προει­δο­ποί­η­σαν εγκαί­ρως: οι υπο­χω­ρή­σεις των «δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων» οδη­γούν ντε φάκτο σε ακόμα με­γα­λύ­τε­ρες υπο­χω­ρή­σεις.

Εδώ πε­ρισ­σεύ­ει η υπο­κρι­σία των μέσων της φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κής νε­ο­δια­πλο­κής, που οδύ­ρο­νται για το σύ­στη­μα που δήθεν θέλει να ρίξει το φι­λο­λαϊ­κό Αλέξη για να φέρει τον Κυ­ριά­κο, αλλά όταν προ­κύ­πτουν τέ­τοιες ει­δή­σεις απο­σιω­πού­νται, όταν δε δια­στρε­βλώ­νο­νται τε­λεί­ως. Αν κρί­νου­με από τον ΑΔΜΗΕ, μάλ­λον μας κυ­βερ­νά ο Κυ­ριά­κος, ο εκλε­κτός των πλου­σί­ων. Όταν όμως γίνει κυ­βέρ­νη­ση ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα ανα­τρέ­ψει το ξε­πού­λη­μα του ΑΔΜΗΕ. «Νι­κά­με αδέλ­φια». Σωστά κύριε Κουρή και λοι­ποί πα­πα­γά­λοι;

Εν τω με­τα­ξύ, στις αρχές Φλε­βά­ρη έλαβε δη­μο­σιό­τη­τα η αντι­πα­ρά­θε­ση με­τα­ξύ του σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΔΕΗ «Σπάρ­τα­κος» και του Προ­έ­δρου της ΔΕΗ Μ. Πα­να­γιω­τά­κη. Το σω­μα­τείο κα­τήγ­γει­λε ότι ο Πα­να­γιω­τά­κης πρό­τει­νε σε ιδιώ­τες επεν­δυ­τές την απευ­θεί­ας πώ­λη­ση πα­γί­ων των μο­νά­δων πα­ρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, ενώ οι απα­ντή­σεις του Προ­έ­δρου δεν κά­λυ­ψαν το «Σπάρ­τα­κο». Κρί­νο­ντας από τον «καπνό», είναι προ­φα­νές ότι το «πάρτυ» ξε­κί­νη­σε και οι κα­πι­τα­λι­στές στο χώρο της ενέρ­γειας χο­ρεύ­ουν...

Για άλλη μια φορά φαί­νε­ται πως η «αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση» με τη δεξιά πο­λι­τι­κή μόνη στρα­τη­γι­κή έχει να προ­σμέ­νει στην εύ­νοια ντό­πιων και διε­θνών αστι­κών κύ­κλων για να πα­ρα­τεί­νει λίγο ακόμα την πα­ρα­μο­νή της στην εξου­σία. Βα­δί­ζο­ντας σε όλα τα μέ­τω­πα από δια­πραγ­μά­τευ­ση σε δια­πραγ­μά­τευ­ση κι από ... ήττα σε ήττα μέχρι την τε­λι­κή συ­ντρι­βή (της κοι­νω­νί­ας), μέχρι την πα­ρά­δο­ση όλων των λαϊ­κών-ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των και της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας στο κε­φά­λαιο.

Θλι­βε­ρή κα­τά­ντια, αλλά δεν τους λυ­πό­μα­στε και θα αγω­νι­στού­με για την ανα­τρο­πή τους. Όλων τους, πα­λιών και νέων μνη­μο­νια­κών, για μια πραγ­μα­τι­κή ανα­τρο­πή από τα αρι­στε­ρά, που θα τολ­μή­σει να αφαι­ρέ­σει δύ­να­μη από το κε­φά­λαιο για να τη με­τα­φέ­ρει στα φτωχά θύ­μα­τα των μνη­μο­νί­ων. Δια­πραγ­μά­τευ­ση εί­πα­τε; Όχι ευ­χα­ρι­στού­με!

rproject.gr