Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, η προσφυγιά σε στρατόπεδα και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε ρατσιστικό κρεσέντο

Ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προσφυγιά και το Αιγαίο.
1) Το ΝΑΤΟ δεν είχε φύγει ποτέ από το Αι­γαίο για να επα­νεμ­φα­νι­στεί τώρα. Ελ­λά­δα και Τουρ­κία απο­τε­λούν μέλη της βο­ρειο­α­τλα­ντι­κής πο­λι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας από την ίδρυ­ση της, με μο­να­δι­κό «διά­λειμ­μα», την προ­σω­ρι­νή «απο­χώ­ρη­ση» της πρώ­της από το στρα­τιω­τι­κό σκέ­λος, έπει­τα από την από­πει­ρα μιας εκτο­νω­τι­κής του λαϊ­κού αι­σθή­μα­τος από­φα­σης του Κων­στα­ντί­νου Κα­ρα­μαν­λή πάνω στα ερεί­πια της κυ­πρια­κής τρα­γω­δί­ας. Σούδα, Λά­ρι­σα, Σμύρ­νη συ­νι­στούν, με­τα­ξύ άλλων, βά­σεις βο­ρειο­α­τλα­ντι­κών συμ­φε­ρό­ντων και επι­τη­ρούν τον συ­νο­λι­κό χώρο του Αι­γαί­ου, σύμ­φω­να με τις συμ­βά­σεις και τα επι­χει­ρη­σια­κά σχέ­δια της Συμ­μα­χί­ας, στα οποία Ελ­λά­δα και Τουρ­κία, Αθήνα και Άγκυ­ρα, συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά. Κατά και­ρούς, με­γά­λα κομ­μά­τια του θα­λάσ­σιου και ενα­έ­ριου χώρου δε­σμεύ­ο­νται προ­κει­μέ­νου το ΝΑΤΟ να εκτε­λέ­σει αε­ρο­ναυ­τι­κές ασκή­σεις, με τη συμ­με­το­χή και ελ­λη­νο­τουρ­κι­κών δυ­νά­με­ων. Επο­μέ­νως, δεν υπάρ­χει κάτι και­νού­ριο, και­νο­φα­νές και πρω­το­φα­νές στην εμπλο­κή και την πα­ρου­σία του ΝΑΤΟ στην πε­ριο­χή μας, το δε επι­χεί­ρη­μα για τη δήθεν μειω­μέ­νη εθνι­κή κυ­ριαρ­χία που πα­πα­γα­λί­ζουν διά­φο­ροι εθνι­κι­στι­κοί κύ­κλοι σκο­ντά­φτει στις διε­θνείς συμ­βά­σεις που η Ελ­λά­δα συ­νυ­πο­γρά­φει και υλο­ποιεί στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και οι ίδιοι εθνι­κι­στι­κοί κύ­κλοι όχι μόνο δεν τις αμ­φι­σβη­τούν αλλά τις συ­νυ­πο­γρά­φουν με χέρια και με πόδια! Ολο­φά­νε­ρα όμως υπάρ­χει ποιο­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση αυτής της πα­ρου­σί­ας.

2) Το ΝΑΤΟ με­τα­φέ­ρει στις δύο ακτές του Αι­γαί­ου την τε­χνο­γνω­σία του στρα­τιω­τι­κού αν­θρω­πι­σμού, την οποία η Βαλ­κα­νι­κή Χερ­σό­νη­σος έζησε και υπέ­μει­νε και στους αλ­λε­πάλ­λη­λους πο­λέ­μους στην πρώην Γιου­γκο­σλα­βία, με τις γνω­στές τη­λε­ο­πτι­κές ει­κό­νες αε­ρο­ναυ­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και βομ­βαρ­δι­σμών από αε­ρο­πλά­να και βά­σεις της Συμ­μα­χί­ας. Η ναυ­τι­κή δύ­να­μη που θα ανα­πτυ­χθεί και θα πε­ρι­πο­λεί στο Αι­γαίο θα απο­τε­λέ­σει προ­κε­χω­ρη­μέ­νο τεί­χος επί­θε­σης και «άμυ­νας» της Συμ­μα­χί­ας με το βλέμ­μα, τα κα­νό­νια και τα αε­ρο­πλά­να στραμ­μέ­να πε­ρισ­σό­τε­ρο στη Συρία παρά στην τύχη των προ­σφύ­γων και την ανα­κού­φι­ση του δρά­μα­τος τους. Οι πρό­σφυ­γες θα υπο­στούν ένα ακόμη εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νο και τρο­μα­κτι­κό εμπό­διο ανα­χαί­τι­σης του πε­ρά­σμα­τος τους στην απέλ­πι­δα προ­σπά­θεια επι­βί­ω­σης, ελευ­θε­ρί­ας και σω­τη­ρί­ας. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση έχει λάβει ήδη απο­φά­σεις ακόμη και «προ­λη­πτι­κής» βύ­θι­σης κα­ρα­βιών και πλοια­ρί­ων που θα με­τα­φέ­ρουν πρό­σφυ­γες από τις χώρες της Βό­ρειας Αφρι­κής, και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να τη Λιβύη, ως μέτρο απο­τρο­πής και πα­ρε­μπό­δι­σης των αν­θρώ­πων που επι­ζη­τούν να ξε­φύ­γουν από τη φρίκη του πο­λέ­μου, της φτώ­χειας και της πεί­νας. Οι ευ­ρω­παί­οι «εταί­ροι» δεν το έχουν σε τί­πο­τα να με­τα­φέ­ρουν αυτή την πρα­κτι­κή στο Αι­γαίο, με την ενερ­γη­τι­κή και πλη­θω­ρι­κή στρα­τιω­τι­κή πα­ρου­σία των να­τοϊ­κών σχη­μα­τι­σμών.

3) Η ποιο­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση της να­τοϊ­κής πα­ρου­σί­ας στο Αι­γαίο συ­νί­στα­ται και στην «πρώτη φορά» γερ­μα­νι­κή διοί­κη­ση των στό­λων που θα πε­ρι­πο­λούν. Με κάθε επι­φύ­λα­ξη ως προς το συ­μπέ­ρα­σμα αλλά και έπει­τα από πρό­χει­ρη έρευ­να στο Δια­δί­κτυο, είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ πα­ρα­χω­ρούν τη διοί­κη­ση τέ­τοιας κλί­μα­κας επι­χεί­ρη­σης σε γερ­μα­νι­κά χέρια. Σί­γου­ρα, δια­τη­ρούν την υψηλή επο­πτεία, αλλά είναι η πρώτη φορά που το Βε­ρο­λί­νο απο­κτά ικανή ελευ­θε­ρία στρα­τιω­τι­κών κι­νή­σε­ων στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή της Νο­τιο­α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης και της Με­σο­γεί­ου, μέσω έστω του ΝΑΤΟ. Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι η Μπού­ντε­σβερ, δη­λα­δή η ομο­σπον­δια­κή, γερ­μα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή μη­χα­νή, μόλις τα τε­λευ­ταία δέκα χρό­νια επι­χει­ρεί έξω από τα σύ­νο­ρα της Γερ­μα­νί­ας και ήταν το Αφ­γα­νι­στάν η πρώτη πε­ριο­χή εκτε­τα­μέ­νης επα­νεμ­φά­νι­σης γερ­μα­νών στρα­τιω­τών μετά το Β' Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο, στο πλαί­σιο του πα­γκό­σμιου, αμε­ρι­κα­νό­πνευ­στου, «πο­λέ­μου ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τία». Τροφή για σκέψη σε αυτό το ση­μείο: Αν και ο να­τοϊ­κός στό­λος θα είναι κα­ταρ­χάς επι­φα­νεί­ας, θα είχε... εν­δια­φέ­ρον αν οι Γερ­μα­νοί επι­διώ­ξουν την εμπλο­κή και υπο­βρυ­χί­ων τα οποία έχουν μο­σχο­που­λή­σει οι ίδιοι στην Ελ­λά­δα και την Τουρ­κία τα τε­λευ­ταία δε­κα­πέ­ντε χρό­νια. Ανα­φέ­ρο­μαι φυ­σι­κά στις πε­ρι­βό­η­τες προ­μή­θειες των υπο­βρυ­χί­ων 214, το πε­ρί­φη­μο σκάν­δα­λο με τις μίζες και τα εξω­φρε­νι­κά τι­μή­μα­τα αγο­ράς, που επι­βά­ρυ­ναν εξο­ντω­τι­κά τις αμυ­ντι­κές δα­πά­νες σε Ελ­λά­δα και Τουρ­κία στην κα­τα­στρε­πτι­κή για τους κοι­νω­νι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς και την οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση κούρ­σα των εξο­πλι­σμών στις δύο χώρες. Πα­ρό­λα αυτά, ει­δι­κά οι «σύμ­μα­χοι» Γάλ­λοι θα είναι υπε­ρή­φα­νοι καθώς ο μει­κτός να­τοϊ­κός στό­λος με την ελ­λη­νο­τουρ­κι­κή συμ­με­το­χή θα συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νει κυ­ρί­ως φρε­γά­τες και κορ­βέ­τες δικής τους προ­έ­λευ­σης και κα­τα­σκευ­ής...

4) Η ελ­λη­νι­κή συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ άβου­λη, δειλή, μοι­ραία, άγε­ται και φέ­ρε­ται από το ΝΑΤΟ και την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση, τα οι­κο­νο­μι­κά και πο­λι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κά στρα­τη­γεία στις Βρυ­ξέλ­λες, το Βε­ρο­λί­νο και την Ουά­σιγ­κτον. Η εσω­τε­ρι­κή, πο­λι­τι­κή ατζέ­ντα απο­κτά έντο­να ξε­νο­φο­βι­κά και αντι­προ­σφυ­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Πο­λι­τευ­τές και βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και των ΑΝΕΛ ήταν εκεί­νοι που υπο­δαύ­λι­σαν τα ρα­τσι­στι­κά και ξε­νο­φο­βι­κά αντα­να­κλα­στι­κά των το­πι­κών κοι­νω­νιών πριν και κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου του Σε­πτεμ­βρί­ου του 2015, όταν βρέ­θη­καν χέρι – χέρι με τη μι­σαν­θρω­πι­κή ατζέ­ντα του... Κα­ρα­τζα­φέ­ρη... και δη­μάρ­χους τύπου Γιώρ­γου Κυ­ρί­τση στην Κω, για κο­ντό­φθαλ­μους, ψη­φο­θη­ρι­κούς λό­γους. Και η ατζέ­ντα αυτή, πρό­δη­λα, δεν αμ­φι­σβη­τεί ούτε κρι­τι­κά­ρει αρ­νη­τι­κά την ίδρυ­ση στρα­το­πέ­δων, αλλά κα­τα­φέ­ρε­ται ενα­ντί­ον της πα­ρου­σί­ας και της σω­τη­ρί­ας των προ­σφύ­γων, γε­νι­κά, ενώ υπο­νο­μεύ­ει και την πε­ρί­θαλ­ψη, την ισο­πο­λι­τεία και την έντα­ξη προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία, εν γένει. Σε αυτό το πλαί­σιο οι τρο­μο­λα­γνι­κές δη­λώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γεύ­ο­ντος Αντι­προ­έ­δρου Γιάν­νη Δρα­γα­σά­κη για «κλεί­σι­μο των συ­νό­ρων» και «έξοδο από τη Σέν­γκεν» ρί­χνουν λάδι στη φωτιά και επι­δει­νώ­νουν το κλίμα, συ­νο­λι­κά, για όσους ξέ­νους, πρό­σφυ­γες, οι­κο­νο­μι­κούς με­τα­νά­στες, παι­διά δεύ­τε­ρης γε­νιάς κτλ ζουν και δρα­στη­ριο­ποιού­νται στη χώρα μας.
Η επι­μο­νή στην κα­τα­σκευή στρα­το­πέ­δων συ­γκέ­ντρω­σης, όπως και τα χρη­μα­το­δο­τι­κά «ερ­γα­λεία» της ΕΕ επι­τάσ­σουν σε αυτό το σκέ­λος της ρα­τσι­στι­κής και «κουλ­του­ρι­στι­κής» πο­λι­τι­κής του σκλη­ρού πυ­ρή­να της, ανα­δει­κνύ­ει το νέο πρό­τυ­πο στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης της με­τα­να­στευ­τι­κής πο­λι­τι­κής με ση­μεία ανα­φο­ράς και «διευ­θέ­τη­σης» του ζη­τή­μα­τος, τον στρα­τό, τις υπο­δο­μές του και το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό που μπο­ρεί να κι­νη­το­ποι­ή­σει. Πραγ­μα­τι­κός «υπουρ­γός» με­τα­νά­στευ­σης είναι ο (εθνι­κός...) συ­ντο­νι­στής για την κα­τα­σκευή των hotspots υπο­στρά­τη­γος Κων­στα­ντί­νος Φλώ­ρος, στις ηγε­τι­κές ικα­νό­τη­τες του οποί­ου αφιέ­ρω­σε δι­θυ­ραμ­βι­κό άρθρο η «Κα­θη­με­ρι­νή» την Κυ­ρια­κή, 7 Φε­βρουα­ρί­ου, χωρίς να πα­ρα­βλέ­ψει ορι­σμέ­νες, εύ­πε­πτες, εθνι­κι­στι­κές κο­ρό­νες και φρά­σεις του εν λόγω αξιω­μα­τι­κού, κατά τη διάρ­κεια των θη­τειών του σε διά­φο­ρα, κρί­σι­μα πόστα των ενό­πλων δυ­νά­με­ων. Ο Γιάν­νης Μου­ζά­λας βρί­σκε­ται σε έναν δια­κο­σμη­τι­κό ρόλο, να πε­ρι­φέ­ρει την «25χρο­νη εμπει­ρία του για τους πρό­σφυ­γες» στο πλαί­σιο της δρά­σης του με την ΜΚΟ «Για­τροί του Κό­σμου» , προ­κει­μέ­νου να φω­το­γρα­φί­ζε­ται ή να πε­ριο­δεύ­ει στη Λέσβο με ευ­ρω­παί­ους αξιω­μα­τού­χους, ενώ την ίδια ώρα εξα­ντλεί την υπουρ­γία του σε ευ­χο­λό­για και «προ­φη­τεί­ες», για πι­θα­νά... λάθη(!;) του ΝΑΤΟ στο Αι­γαίο. Προ­φα­νώς σαν εκεί­να τα «λάθη» των πα­ρά­πλευ­ρων απω­λειών, των βομ­βαρ­δι­σμών αμά­χων και των συν­θη­κών πεί­νας, εξα­θλί­ω­σης και ασθε­νειών στα στρα­τό­πε­δα προ­σφύ­γων στη Ρουά­ντα ή το Κό­σο­βο.
Κα­θή­κον της δικής μας πλευ­ράς, της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, είναι να ξε­γυ­μνω­θεί πλή­ρως η ελά­χι­στα κα­λυμ­μέ­νη, ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή της συ­γκυ­βέρ­νη­σης ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες, να κα­ταγ­γελ­θεί και να πο­λε­μη­θεί η ξε­νο­φο­βι­κή δράση αν­θρώ­πων της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης, να δια­δη­λω­θεί, με έντα­ση και διάρ­κεια, η αντί­θε­ση στην πα­ρου­σία του ΝΑΤΟ στα νερά του Αι­γαί­ου και η πρόσ­δε­ση της Ελ­λά­δας στους ευ­ρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς, να σπά­σουν όπου εκ­κο­λά­πτο­νται τα αβγά του ρα­τσι­σμού και της άγριας εκ­με­τάλ­λευ­σης των προ­σφύ­γων, να ανα­τρα­πεί η εσω­τε­ρι­κή στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της προ­σφυ­γιάς με την πα­ρε­μπό­δι­ση της ίδρυ­σης και λει­τουρ­γί­ας στρα­το­πέ­δων υπό στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση και επι­με­λη­τεία. Πρό­σφυ­γες κα­λο­δε­χού­με­νοι και φι­λο­ξε­νού­με­νοι, σε αν­θρώ­πι­νες συν­θή­κες και σπί­τια, δια­με­ρί­σμα­τα, ξε­νώ­νες και υπο­δο­μές μέσα στο κοι­νω­νι­κό γί­γνε­σθαι, και όχι στην απο­μό­νω­ση, τον εγκλει­σμό και τη μό­νι­μη πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­ση.
rproject.gr