Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η Πανελλαδική Σύσκεψη της Λαϊκής Ενότητας θεωρεί ότι το πλαίσιο και η κατεύθυνση που αποτυπώνεται στα εισηγητικά κείμενα όπως και η προγραμματική διακήρυξη ορίζουν το περίγραμμα με το οποίο θα κινηθεί η ΛΑΕ το επόμενο διάστημα μέχρι την πρώτη, την «ιδρυτική», Πανελλαδική Συνδιάσκεψή της, στις αρχές του χρόνου.
Ει­δι­κό­τε­ρα, η Πα­νελ­λα­δι­κή Σύ­σκε­ψη κάνει τις ακό­λου­θες εκτι­μή­σεις για τη συ­γκυ­ρία και τα κα­θή­κο­ντά μας:
1.Η ΛΑ.Ε. υπο­γραμ­μί­ζει ότι το ξε­κί­νη­μα της συ­γκε­κρι­μέ­νης εφαρ­μο­γής του Μνη­μο­νί­ου 3 από την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, με την κα­λυμ­μέ­νη υπο­στή­ρι­ξη από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ Πο­τά­μι και Ένωση Κε­ντρώ­ων και -κυ­ρί­ως- την ανοι­χτή υπο­στή­ρι­ξη από τους δα­νει­στές και τις ευ­ρω­η­γε­σί­ες, δια­μορ­φώ­νει κα­θο­ρι­στι­κά τους όρους της συ­γκυ­ρί­ας και δια­μορ­φώ­νει ένα κλίμα σαφώς δια­φο­ρε­τι­κό από αυτό των εκλο­γών της 20/09.


2. Τα πρώτα σκλη­ρά μνη­μο­νια­κά μέτρα απο­δει­κνύ­ουν χει­ρο­πια­στά και συ­γκε­κρι­μέ­να την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για την πο­λι­τι­κή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ. Τερ­μα­τί­ζουν τη δη­μα­γω­γία για τα δια­βό­η­τα «ισο­δύ­να­μα», αλλά και βά­ζουν τέλος στις αυ­τα­πά­τες περί μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής «με αν­θρώ­πι­νο πρό­σω­πο». Κα­τα­δει­κνύ­ουν ότι το επό­με­νο διά­στη­μα ο λαός θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πος με μια επί­θε­ση αντι­λαϊ­κών νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων μέ­τρων. Την ίδια στιγ­μή, η οι­κο­νο­μι­κή κρίση βα­θαί­νει και δεν υπάρ­χει εύ­κο­λη έξο­δος από το φαύλο κύκλο χρέ­ους – ύφε­σης – ανερ­γί­ας.

3. Ακρι­βώς για αυτό, η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα-Κα­μέ­νου έρ­χε­ται αντι­μέ­τω­πη με το πρώτο κύμα κοι­νω­νι­κής αντί­στα­σης στην πο­λι­τι­κή της. Η επι­τυ­χη­μέ­νη γε­νι­κή απερ­γία στις 12 Νο­έμ­βρη απέ­δει­ξε τον τερ­μα­τι­σμό της «πε­ριό­δου χά­ρι­τος» πριν η κυ­βέρ­νη­ση κλεί­σει 50 μέρες στην εξου­σία, ενώ οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις των μα­θη­τών και η ση­μα­ντι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση των αγρο­τών απο­δει­κνύ­ουν ότι υπάρ­χουν όροι για ένα ευρύ κοι­νω­νι­κό μέ­τω­πο αντί­στα­σης, που μπο­ρεί αρ­χι­κά να μπλο­κά­ρει συ­γκε­κρι­μέ­να μέτρα και να δια­μορ­φώ­σει όρους για να ανα­τρα­πεί το σύ­νο­λο της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής. Αυτό είναι και το κα­λύ­τε­ρο πεδίο για να ερ­γα­στού­με και για τη συ­γκρό­τη­ση και ενί­σχυ­ση και της ίδιας της ΛΑΕ.

4. Οι τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις δεί­χνουν ότι κάθε άλλο παρά «κρα­ταιά» είναι σή­με­ρα η κυ­βέρ­νη­ση. Οι εσω­τε­ρι­κές αντι­θέ­σεις (π.χ. με το ξε­δί­πλω­μα της «Πα­νου­σιά­δας» και των απο­κα­λύ­ψε­ων για τις πα­ρα­κο­λου­θή­σεις της ΕΥΠ, την πα­ραί­τη­ση Σα­κελ­λα­ρί­δη, τις δια­γρα­φές Πα­να­γού­λη και Νι­κο­λό­που­λου) θα εντα­θούν, καθώς η κυ­βέρ­νη­ση θα εφαρ­μό­ζει ολο­έ­να και αντι­λαϊ­κά μέτρα, ενώ στα προ­βλή­μα­τα θα συμ­βά­λει και η προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει σε αλ­λα­γές στον χάρτη ισχύ­ος των ΜΜΕ, αλλά και των επι­χει­ρή­σε­ων γε­νι­κό­τε­ρα, με μοχλό την «ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση» των τρα­πε­ζών. Τα προ­βλή­μα­τα συ­νο­χής στην Κ.Ο. και στο κόμμα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα εντα­θούν.

5. Συ­νο­λι­κά, μπο­ρού­με να πούμε ότι η έντα­ση της κοι­νω­νι­κής και πο­λι­τι­κής κρί­σης, οι επι­πτώ­σεις από την εφαρ­μο­γή των μέ­τρων, αλλά και το ξε­δί­πλω­μα των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων αντί­στα­σης, όπως και η απο­κά­λυ­ψη του δη­μα­γω­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα των προ­ε­κλο­γι­κών δε­σμεύ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, θα επι­τα­χύ­νει τις εξε­λί­ξεις το επό­με­νο διά­στη­μα.

6. Η ΛΑ.Ε. θέτει το σύ­νο­λο των δυ­νά­με­ών της σε κι­νη­μα­τι­κό «συ­να­γερ­μό» και θα προ­γραμ­μα­τί­σει τις ενέρ­γειές της με στόχο να τεθεί στην πρώτη γραμ­μή της κοι­νω­νι­κής αντί­στα­σης και της πάλης για να επι­στρέ­ψει ξανά η εμπι­στο­σύ­νη του λαού στη δύ­να­μη του συλ­λο­γι­κού αγώνα αλλά και της προ­σπά­θειας να ξα­να­γί­νει η Αρι­στε­ρά συ­νώ­νυ­μη με την αντί­στα­ση, την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων, την ρι­ζο­σπα­στι­κή αλ­λα­γή και τον κοι­νω­νι­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό.

Εκτι­μά­με ότι το πρό­γραμ­μα δρά­σης μας οφεί­λει να έχει τις εξής προ­τε­ραιό­τη­τες:

α) Το μέ­τω­πο της υπε­ρά­σπι­σης της λαϊ­κής κα­τοι­κί­ας, της από­κρου­σης των πλει­στη­ρια­σμών προς όφε­λος των τρα­πε­ζι­τών και των δα­νει­στών, της πάλης ενά­ντια στη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή, τα χα­ρά­τσια και τις δια­κο­πές πα­ρο­χής ρεύ­μα­τος και υδρο­δό­τη­σης.

β) Το μέ­τω­πο του Ασφα­λι­στι­κού και της υγεί­ας, της από­κρου­σης της κο­ρυ­φαί­ας νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης αντι­με­ταρρ­ρύθ­μι­σης, που απει­λεί με πλήρη εκ­θε­με­λί­ω­ση όλες τις κα­τα­κτή­σεις σε σύ­ντα­ξη και πε­ρί­θαλ­ψη.

γ) Την πάλη ενά­ντια στο ξε­κλή­ρι­σμα της αγρο­τιάς, των μι­κρο­με­σαί­ων κτη­νο­τρό­φων, των με­λισ­σουρ­γών και των αλιέ­ων.

δ) Τον αγώνα της νε­ο­λαί­ας ενά­ντια στην «εκ­παι­δευ­τι­κή ερ­γα­λειο­θή­κη» του ΟΟΣΑ, τις πε­ρι­κο­πές, την ανερ­γία και την επι­σφά­λεια.

ε) Την από­κρου­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων με αιχμή τα δί­κτυα και τις υπο­δο­μές, την ενέρ­γεια, τις τρά­πε­ζες, την πάλη για την κα­τάρ­γη­ση του ΤΑΙ­ΠΕΔ, την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και του πε­ρι­βάλ­λο­ντος.

7. Επι­πλέ­ον η ΛΑΕ θα προ­χω­ρή­σει σε πο­λι­τι­κές και κι­νη­μα­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες, ώστε να ανα­δε­χθεί το μέγα σκάν­δα­λο της νέας ανα­κε­φα­λαιο­ποι­η­σης των τρα­πε­ζών και να απο­δο­θούν οι πο­λι­τι­κές και ποι­νι­κές ευ­θύ­νες για αυτό. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι οι ξένοι επεν­δυ­τές με 5 δις πήραν στα χέρια τους όλες τις συ­στη­μι­κές τρά­πε­ζες. Το Δη­μό­σιο κα­τέ­χει πλέον μια μικρή μειο­ψη­φία με­το­χών πα­ρό­τι οι κυ­βερ­νή­σεις Σα­μα­ρά και Τσί­πρα έχουν φορ­τώ­σει τον Ελ­λη­νι­κό λαό με χρέος 50δις για τις δυο ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις. Συγ­χρό­νως, η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα–Καμ­μέ­νου εξα­φά­νι­σε τους πε­ρί­που 300.000 μι­κρο­με­τό­χους οι οποί­οι έχα­σαν όλα τα χρή­μα­τα τους με τα οποία είχαν αγο­ρά­σει με­το­χές των τρα­πε­ζών.

8. Σε αυτές τις μάχες η ΛΑΕ θα συμ­βάλ­λει με όλες τις δυ­νά­μεις της

  • Στη­ρί­ζο­ντας πρω­το­βου­λί­ες για το αγω­νι­στι­κό συ­ντο­νι­σμό των σω­μα­τεί­ων και των τα­ξι­κών αντι­μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων μέσα στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα, σε ρήξη με λο­γι­κές ερ­γο­δο­τι­κού, μνη­μο­νια­κού, κυ­βερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού και με βα­σι­κή κα­τεύ­θυν­ση την κλι­μά­κω­ση των αγώ­νων και την πα­νερ­γα­τι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση
  • Συμ­βάλ­λο­ντας στο συ­ντο­νι­σμό των αγω­νι­στι­κών δυ­νά­με­ων στη νε­ο­λαία.
  • Στη­ρί­ζο­ντας το συ­ντο­νι­σμό των κι­νη­μά­των ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς και τη λαϊκή ανυ­πα­κοή απέ­να­ντι στις πο­λι­τι­κές της εξα­θλί­ω­σης.
  • Δου­λεύ­ο­ντας συ­στη­μα­τι­κά στη γει­το­νιά προ­σπα­θώ­ντας να στή­σου­με λαϊ­κές αντι­μνη­μο­νια­κές συ­νε­λεύ­σεις και επι­τρο­πές οι οποί­ες πρέ­πει να δρουν με ικα­νό­τη­τα πλα­τειάς συ­σπεί­ρω­σης των λαϊ­κών στρω­μά­των στην πάλη.
  • Κλι­μα­κώ­νο­ντας την αντι­ρα­τσι­στι­κή και αντι­φα­σι­στι­κή πάλη και δου­λεύ­ο­ντας συ­στη­μα­τι­κά στην αλ­λη­λεγ­γύη στους πρό­σφυ­γες πα­ράλ­λη­λα με την πάλη ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό. Είναι επι­τα­κτι­κή σή­με­ρα η δια­μόρ­φω­ση φι­λει­ρη­νι­κού κι­νή­μα­τος ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό. Πρέ­πει να αγω­νι­στού­με για να μην υπάρ­ξει καμιά ελ­λη­νι­κή συμ­με­το­χή σε πο­λε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις ενα­ντί­ον άλλης χώρας.
  • Ανοί­γο­ντας το θέμα των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των και ελευ­θε­ριών που σή­με­ρα βρί­σκο­νται πα­νευ­ρω­παϊ­κά στο στό­χα­στρο της τρέ­χου­σας αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής σκλή­ρυν­σης με αφορ­μή τις επι­θέ­σεις στο Πα­ρί­σι.

9. Η ΛΑΕ θέτει ταυ­τό­χρο­να ως άμεσο στόχο της την επε­ξερ­γα­σία και το βά­θε­μα του με­τα­βα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για να σπά­σου­με τη λο­γι­κή ότι δεν υπάρ­χει διέ­ξο­δος, ανοί­γο­ντας τη συ­ζή­τη­ση και μέσα στην Αρι­στε­ρά και μέσα στον ίδιο τον κόσμο του αγώνα.

10. Ταυ­τό­χρο­να, η ΛΑΕ ανα­λαμ­βά­νει την ευ­θύ­νη που της ανα­λο­γεί για την υπό­θε­ση της Αρι­στε­ράς με στόχο την ανα­συ­γκρό­τη­ση και επα­νί­δρυ­σή της. Θα πά­ρου­με πρω­το­βου­λί­ες για να βα­θύ­νει ο διά­λο­γος των αρι­στε­ρών, ρι­ζο­σπα­στι­κών, αντι­μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων, των δυ­νά­με­ων που αντι­λαμ­βά­νο­νται τη ση­μα­σία ενός με­τα­βα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για την απαλ­λα­γή από τα μνη­μό­νια και το βρα­χνά του χρέ­ους και για τη ρήξη με την ευ­ρω­ζώ­νη. Στό­χος μας η δια­μόρ­φω­ση ενός κοι­νού πε­δί­ου, ενός «φό­ρουμ» δια­λό­γου και κοι­νών πρω­το­βου­λιών

11. Η ΛΑ.Ε. δρο­μο­λο­γεί τη δια­δι­κα­σία προς την 1η Πα­νελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψή της.

Σε αυτή την πο­ρεία, πρώτο κα­θή­κον είναι η συ­γκρό­τη­ση των Πο­λι­τι­κών Επι­τρο­πών της ΛΑ.Ε., πα­ντού! Δεν κα­τα­νο­ού­με τις Π.Ε. ως κλει­στά και αυ­το­α­να­φο­ρι­κά συ­στή­μα­τα. Ζη­τά­με τη συ­νερ­γα­σία, το συ­ντο­νι­σμό στη δράση και στη συ­ζή­τη­ση με τις αντι­μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις και τις δυ­νά­μεις της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς. Ζη­τά­με από τις Π.Ε. να γί­νουν ου­σια­στι­κά κέ­ντρα ανά­λη­ψης πρω­το­βου­λιών στο χώρο ή στον τομέα ευ­θύ­νη τους. Θα εν­θαρ­ρύ­νου­με την συ­νερ­γα­σία, συ­ζή­τη­ση και συ­ντο­νι­σμό με­τα­ξύ Π.Ε. σε επί­πε­δο δήμων, κλά­δων και πε­ρι­φε­ρειών, με στόχο η ΛΑ.Ε. να μπο­ρεί να στη­ρί­ξει ευ­ρύ­τε­ρες πε­ρι­φε­ρεια­κές και κλα­δι­κές πρω­το­βου­λί­ες αντί­στα­σης, αλλά και να ανα­δει­χθεί ως το κέ­ντρο της συ­ζή­τη­σης και των διερ­γα­σιών με­τα­ξύ των ευ­ρύ­τε­ρων δυ­νά­με­ων του κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς.

Συ­γκρο­τού­με την Επι­τρο­πή θέ­σε­ων -Προ­γράμ­μα­τος, την Επι­τρο­πή που θα προ­τεί­νει τον Κα­νο­νι­σμό Λει­τουρ­γί­ας της ΛΑ.Ε., αλλά και την Ορ­γα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή για την 1η Πα­νελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη, με στόχο να τρο­φο­δο­τή­σου­με εγκαί­ρως την ανα­γκαία συ­ζή­τη­ση με ιδέες, προ­τά­σεις, υλικά κλπ, γε­γο­νός που είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για μια αυ­θε­ντι­κά δη­μο­κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση της συ­ζή­τη­σης.

Τέλος, η 1η Πα­νελ­λα­δι­κή Σύ­σκε­ψη καλεί το προ­σω­ρι­νό Πο­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο να παί­ξει το ρόλο που του ανα­λο­γεί, στο πλαί­σιο των πα­ρα­πά­νω κα­τευ­θύν­σε­ων, για το συ­ντο­νι­σμό της δρά­σης στο με­τα­βα­τι­κό διά­στη­μα μέχρι την Πα­νελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη.