Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

"Σχέδιο" εκτροπής...

Εκτροπή είναι: Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας (λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, ορυκτός πλούτος της χώρας κλπ).
Εκτρο­πή είναι: Η μεί­ω­ση μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων, σε αρ­κε­τές πε­ρι­πτώ­σεις κάτω από το όριο της φτώ­χειας .
Εκτρο­πή είναι: Οι πλει­στη­ρια­σμοί πρώ­της κα­τοι­κί­ας.
Εκτρο­πή είναι: Οι πρά­ξεις νο­μο­θε­τι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου.
Εκτρο­πή είναι: Ο φρά­χτης στον Έβρο.
Εκτρο­πή είναι: Η εκ­χώ­ρη­ση της φύ­λα­ξης των θα­λάσ­σιων συ­νό­ρων στην Frontex.
Εκτρο­πή είναι: Να κα­τε­βά­ζεις θε­α­τρι­κό γιατί ενο­χλή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νι­κή Πρε­σβεία.
Εκτρο­πή είναι: Να απα­γο­ρεύ­εις τις συ­γκε­ντρώ­σεις στο κέ­ντρο της Αθή­νας
Ατέ­λειω­τη η σειρά, πώς να τα απα­ριθ­μή­σεις όλα;
Η μέ­γι­στη εκτρο­πή είναι να αγνο­είς το 62% του όχι του Ελ­λη­νι­κού λαού και να εφαρ­μό­ζεις το Μνη­μό­νιο!Οποια­δή­πο­τε αντί­δρα­ση στα πα­ρα­πά­νω δεν είναι εκτρο­πή, είναι προ­σπά­θεια να απο­κα­τα­στα­θεί η Δη­μο­κρα­τία και η Δι­καιο­σύ­νη στον τόπο! Θα είστε πολύ τυ­χε­ροί αν υπάρ­χει «σχέ­διο» ανα­τρο­πής σας γιατί έτσι θα έχετε την δυ­να­τό­τη­τα να απο­λο­γη­θεί­τε!

K.Αντωνιάδης